TICE softwarePhone (051) 44645530
fax (051) 44645530
09159714815

ticeschool@yahoo.com

 

نرم افزار تایس، ویژه موسسات و آموزشگاه های زبان های خارجی

TICE         نرم افزاری جامع  و کامل  است. کار با آن بسیار ساده است و به سرعت قابل یادگیری است.کلیه امور اداری، مالی، ثبت نام، آموزش، کارنامه و ... را به صورت اتوماسیون و بدون بایگانی کاغذی (paperless) انجام می دهد. کارهای ثبت دستی را کاملا حذف کرده و احتمال خطاهای انسانی را به حداقل ممکن می رساند.

  با داشتن این نرم افزار:

  • سرعت و دقت کلیه کارهای اجرایی و اداری شما افزایش چشمگیر خواهد داشت.

  • اطلاعات ترم های شما به تفکیک و بطور دایم در اختیار شماست.

  • فرآیند تعریف کلاس های یک ترم (کلاسبندی) بسیار ساده، سریع، و بدون خطا انجام می شود.

  • فرآیند ثبت نام زبان آموزان بسیار سریع، دقیق و با حداقل کار ثبتی انجام میشود و رضایت زبان آموزان را در پی  دارد. به محض ثبت نام، کارت شناسایی صادر و تحویل می شود که شامل اطلاعات بسیار مفید و ضروری می باشد.

  • در پایان ترم، زبان آموز برای دریافت کارنامه مراجعه کرده، کاربر فقط با تایپ حروف اول نام خانوادگی این زبان آموز، کارنامه وی را پیدا کرده چاپ می کند (در حداقل زمان ممکن).

  • امور مالی (مبالغ شهریه و فروش کتاب و سی دی) کاملا در اختیار شماست و کاربران نمی توانند ریالی را به نفع خود تصرف کنند (مانند یک کارمند بانک).

  • از انجام هرگونه بایگانی نجات خواهید یافت.

  •  و چندین و چند امکان دیگر.

اطلاعات بیشتر

اتوماسیون مراکز آموزش زبان نرم افرار مدیریت ثبت نام آموزشگاه نرم افزار امور اداری اجرایی آموزشگاه زبان ثبت نام آموزشگاه زبان کارنامه شهریه آموزشگاه زبان آموزشگاه آموزشگاههای زبان نرم افزار ثبت نام موسسه زبان نرم افزار موسسه زبان نرم افزار آموزشگاه زبان انگلیسی نرم افزار ثبت نام آموزشگاه اتوماسیون موسسات آموزش زبان نرم افزار آموزشگاه زبان های خارجی اتوماسیون آموزشگاه موسسه زبان  اتوماسیون ثبت نام نرم افزار ثبت نام موسسه زبان نرم افزار اتوماسیون اداری و ثبت نام آموزشگاه زبان نرم افزار موسسات و آموزشگاه ها نرم افزار کامپیوتری اتوماسیون اداری موسسه آموزشگاه نرم افزار اتوماسیون آموزشگاه زبان نرم افزار مدیریت ثبت نام آموزشگاه زبان

نرم افزار اتوماسیون آموزشگاه زبان

TICE Software
Ver. 10.6
Specifically designed for English schools in Iran

نرم افزار  جامع تایس

ویژه موسسات و آموزشگاه های زبان های خارجی

نرم افزار امور اداری موسسات آموزش زبان نرم افزار امور اجرایی آموزشگاه زبان نرم افزار امور مالی موسسه آموزش زبان نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت موسسه یا آموزشکاه زبان نرم افزار TICE TICE Software نزم افزار اتوماسیون ثبت نام آموزشگاه زبان نرم افزار ثبت نام شهریه کارنامه امور اداری آموزشکاه و موسسه آموزش زبان نرم افزار امور اداری موسسات آموزش زبان نرم افزار امور اجرایی آموزشگاه زبان نرم افزار امور مالی موسسه آموزش زبان نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت موسسه یا آموزشکاه زبان نرم نرم افزار امور مالی اجرایی اداری موسسات آموزش زبان موسسه آموزش زبان نرم افزار

نرم افرار آموزشگاه زبان اتوماسیون جامع موسسات آموزش زبان نرم افزار امور اداری آموزشگاه زبان اتوماسیون مراکز آموزش زبان مدیریت ثبت نام آموزشگاه امور اداری اجرایی آموزشگاه زبان ثبت نام آموزشگاه زبان آموزشگاه زبان نرم افزار آموزشگاه زبان انگلیسی آموزشگاه زبان های خارجی  نرم افزار ثبت نام موسسه زبان اتوماسیون آموزشگاه زبان نرم افزار ثبت نام آموزشگاه زبان

  نرم افزار مدیریت ثبت نام آموزشگاه زبان نرم افزار کامپیوتری اتوماسیون اداری موسسه آموزشگاه نرم افزار اتوماسیون اداری و ثبت نام آموزشگاه زبان اتوماسیون آموزشگاه موسسه زبان نرم افرار مدیریت ثبت نام آموزشگاه